Panopto icon

Panopto logo icon in white

Panopto logo icon in white for Moodle

Leave a Comment